Kwaliteitsstatuut Buro MAKS

 Kwaliteitsstatuut Buro MAKS

 Inhoudsopgave 

1.            Algemene informatie

1.1.        Contactgegevens

1.2.        Beschrijving van het zorgaanbod

 

2.            Organisatie van de zorgaanbod

2.1.        Zorgstandaard en beroepsrichtlijnen

2.2.        Professioneel statuut

2.3.        Multidisciplinair overleg

2.4.        Procedure op­ en afschalen

2.5.        Verschil van mening bij zorgproces

2.6.        Dossiervorming en bescherming persoonsgegevens

2.7.        Klachten­ en geschillenregeling

 

3.            Het behandelproces

3.1.        Wachttijden voor intake en behandeling

3.2.        Aanmelding en intake

3.3.        Diagnose

3.4.        Behandeling

3.5.        Afsluiting en nazorg

                           

 

1.         Algemene informatie

 

1.1       Contactgegevens

Buro MAKS

Don Sartostraat 2 5022HA Tilburg

Telefoon: 088­4008800

Website: www.buromaks.nl       

KvK: 18085004

AGB: 73732705

 

1.2       Beschrijving zorgaanbod

Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Voor meer informatie over de verschillende diagnoses waar wij in gespecialiseerd zijn, wordt verwezen naar onze website.

Buro MAKS heeft de visie dat problemen zoveel mogelijk opgelost dienen te worden daar waar ze ontstaan. Er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht van de cliënt en zijn directe leefomgeving. Zo worden de cliënten ondersteund bij herstel of behoud van de regie in hun leven.

De gespecialiseerde hulpverlening bestaat uit ambulante begeleiding en ambulante behandeling. Buro MAKS biedt behandeling in de vorm van specialistische GGZ (in de thuissituatie). Voor volwassen cliënten is de klinisch psycholoog de regiebehandelaar. Daarnaast biedt Buro MAKS begeleiding en behandeling aan volwassen cliënten met een psychotische kwetsbaarheid binnen een beschermde woonvorm. 

1.3       Professioneel netwerk en samenwerkingspartners

Buro MAKS werkt binnen de behandeltrajecten op individuele basis samen met de externe behandelaren van de cliënten. Daarnaast heeft Buro MAKS een structurele samenwerking met twee klinisch psychologen, een psychiater en een huisarts: Ton van Heugten, Jos van de Boomen, Manon Zonder en Ingrid Houtman.

 

2.         Organisatie van de zorg

 

2.1       Zorgstandaard en beroepsrichtlijnen

Binnen Buro MAKS wordt gewerkt met HBO­geschoolde hulpverleners. De klinisch psycholoog en orthopedagoog, tevens regie(voerend)behandelaar, zijn BIG­geregistreerd en/of SKJ NVO geregistreerd.

 Scholing

Begeleiders behandelsetting worden getraind m.b.t. psycho-educatie, systeemgerichte interventies, oplossingsgerichte gesprekstechnieken, gedragstherapeutische interventies en werken met vragenlijsten (SCL­90, MANSA, CANSAS Professional).

 Supervisie, casuïstiekbespreking, werkbegeleiding, intervisie

Om de behandelintegriteit te bewaken is de supervisie en casuïstiekbespreking met regiebehandelaar en de begeleiders behandelsetting samengevoegd.

Tevens vindt er werkbegeleiding plaats met de teamleider en de begeleider behandelsetting om te reflecteren op het professionele handelen.

Ook volgen de begeleiders van de behandelsetting intervisie, waarvan het een aantal keren begeleid wordt door een externe van buiten de organisatie.

 Zorgstandaard

Er zijn behandelrichtlijnen opgesteld voor zowel de cliënten van de ambulante behandeling als voor de cliënten van behandeling van woonvoorziening LingeErf. Beide richtlijnen zijn gebaseerd op de GGZ standaarden. Deze richtlijnen worden gehanteerd onder supervisie van de regiebehandelaar.

Er is een professioneel statuut opgesteld waarover hieronder meer wordt uitgelegd.

Elke behandeling wordt uitgevoerd op basis van een behandelplan dat door de regiebehandelaar met de cliënt besproken wordt. Naastbetrokkenen en of persoonlijk begeleiders worden ook uitgenodigd voor dit gesprek.

Het behandelplan wordt met de cliënt en de regiebehandelaar geëvalueerd en dit wordt vastgelegd in het behandelverslag.

Er is een groot aantal interne protocollen beschikbaar waarin richtlijnen staan voor het handelen in diverse situaties zoals: omgaan met suïcidegedachten, met een suïcidepoging, met suïcide, met agressie en het protocol vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld dat onderdeel is van de interne meldcode van Buro MAKS.

 2.2       Professioneel statuut

Buro MAKS heeft een professioneel statuut welke te vinden is op de website van de organisatie. Het professioneel statuut geeft het kader aan waarbinnen de zorg van Buro MAKS wordt verleend. Het beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de professionals en de organisatie en het geeft richtlijnen aan met betrekking tot de interdisciplinaire samenwerking.

Tevens geeft het professioneel statuut de verhouding weer tussen de verplichtingen van de professional en de verplichtingen van het management van de instelling.

 2.3       Overlegvormen

Binnen Buro MAKS zijn er ten behoeve van behandeling overleggen gericht op beleid, afstemming, zorginhoud en professionele reflectie: 

 Beleid en afstemming:

 

Behandeloverleg:                             Eenmaal per maand

Aanwezig:                                           Teamleider en begeleiders behandelsetting ambulant

Inhoud:                                               Hierin worden alle beleidsonderwerpen en onderwerpen m.b.t. het primaire proces behandeld

Behandeloverleg:                             Eenmaal per kwartaal

Aanwezig:                                           Teamleiders ambulant en wonen, regiebehandelaar, manager begeleiding en behandeling en begeleiders behandelsetting ambulant en wonen

Inhoud:                                               Hierin worden alle beleidsonderwerpen en onderwerpen m.b.t. het primaire proces behandeld

 

Professionele reflectie:

 

Werkbegeleiding:                             Eenmaal per maand

Aanwezig:                                           Begeleider behandelsetting en teamleider

Inhoud:                                                In dit overleg staat de professionele reflectie en ontwikkeling centraal

Intervisie:                                            8x per jaar

Aanwezig:                                           Begeleiders behandelsetting

Inhoud:                                               Dit intercollegiale overleg vindt plaats in het kader van methodische reflectie op werk gerelateerde vragen tussen collega's onderling. Een aantal keren wordt deze door een externe begeleid

 

Zorginhoudelijk:

 

Supervisie en

Casuïstiekbespreking:                    Eens per twee weken

Aanwezig:                                           Begeleider behandelsetting en regiebehandelaar

Inhoud:                                               In dit overleg komen de methodieken aan bod in relatie tot de eigen ontwikkeling van de professional en alle processtappen worden besproken van intake tot evaluatie van de resultaten

 

Multidisciplinair overleg:              Eens per drie maanden

Aanwezig:                                           Regiebehandelaar, psychiater, teamleider, begeleider behandelsetting, begeleider(s)

Inhoud:                                               In dit overleg wordt de zorg op elkaar afgestemd

 

Behandelplanbespreking:             Eenmaal per behandeltraject bij ambulant en bij wonen jaarlijks

Aanwezig:                                           Cliënt, (naastbetrokkenen), begeleider behandelsetting en regiebehandelaar

Inhoud:                                               In dit overleg wordt het behandelplan vastgesteld.

 

Evaluatie behandelplan:                Eenmaal per behandeltraject

Aanwezig:                                           Cliënt (naastbetrokkenen) en begeleider behandelsetting

Inhoud:                                               In overleg met regiebehandelaar wordt het behandelverslag vastgesteld

  

2.4       Procedure op­ en afschalen

De regiebehandelaar beoordeelt bij intake, tijdens de behandeling en bij einde behandeling of de

behandeling voldoet (of doelen worden behaald) op basis van de informatie van begeleider behandelsetting  en de cliënt. De regiebehandelaar neemt besluit tot einde zorg wanneer de behandeling niet toereikend is. Hij geeft advies voor vervolghulp en informeert de verwijzer.

 

2.5       Verschil van mening tijdens zorgproces

Bij verschil van mening tussen begeleider behandelsetting en regiebehandelaar blijft de regiebehandelaar verantwoordelijk. Hij neemt het besluit m.b.t. voortgang dan wel beëindiging behandeling en geeft advies voor vervolghulp.

De begeleider behandelsetting weet dat hij onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar behandeling biedt. Indien er een blijvend verschil van visie is, dan wordt dit met de leidinggevende besproken; de teamleider of de manager begeleiding en behandeling. Hier wordt het besluit genomen of de samenwerking onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar wel of niet voortgezet kan worden en onder welke condities.

 

2.6       Dossiervorming en bescherming persoonsgegevens

Alle informatie van en over cliënten staan opgeslagen in digitale cliëntendossiers. De dossiers staan opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving.

De wettelijke eisen gelden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Informatie hierover is te vinden op de website.
De regiebehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet qua inhoud aan de gestelde eisen; in de praktijk ondersteund door de teamleider op aanwezigheid. Begeleiders behandelsetting hebben een eigen verantwoordelijkheid voor adequate dossiervorming.

 

2.7       Klachten­ en geschillenregeling

Buro MAKS heeft een klachtenregeling voor cliënten. De gegevens hierover zijn te vinden op de website.

 

3.         Het behandelproces

 

3.1       Wachttijden voor intake en behandeling

Informatie over wachttijden voor intake, begeleiding en behandeling is te vinden op de website van Buro MAKS: www.buromaks.nl.

 

3.2       Aanmelding en intake

Cliënten kunnen zich aanmelden via de website www.buromaks.nl of via een verwijzing van de huisarts. De aanmeldingen worden door de frontoffice doorgezet naar de aanmeldfunctionaris. De frontoffice is bereikbaar voor telefonische aanmeldingen tussen 9:00 ­ 17:00 uur van maandag t/m vrijdag. Binnen vier weken na aanmelding vindt de intake plaats. Tijdens de intake wordt de cliënt geïnformeerd over het behandelaanbod binnen Buro MAKS en vraagt de aanmeldfunctionaris informatie van de cliënt om te beoordelen welk hulpaanbod passende zorg is. Bij een aanmelding voor behandeling wordt de regiebehandelaar betrokken bij de beoordeling van de behandelvraag en het bepalen van het meest passende aanbod. Zie voor het proces van behandeling de procesbeschrijving in het handboek.

3.3       Diagnose

Er wordt geen diagnostiek uitgevoerd bij Buro MAKS. Dit heeft elders plaats gevonden.

De bewoners binnen LingeErf zijn allemaal in psychiatrische zin gescreend en geïndiceerd voor de woonvoorziening door mevrouw dr. W. Cahn, psychiater van UMCU. Dit betreft een vaste afspraak die Stichting Chapeau bij al haar woonvoorzieningen hanteert, dus dat is ook bij de woonvoorziening van Buro MAKS, LingeErf, gebeurd. 

Wat er wel aan diagnostiek gedaan wordt bij woonvoorziening LingeErf:

-                     Finetunen van het psychiatrisch beeld per bewoner en ook van de veranderingen daarin, met het oog op (bijstellingen in) het medicatiebeleid per persoon en keuze van psychosociale interventies

-                     beoordelen of diagnosen aangepast moeten worden[1] en zo nodig een diagnose aanpassen

-                     blijvend monitoren van de psychiatrische toestandsbeelden van de bewoners en beoordelen of aspecten van de wooncontext een positieve of negatieve rol spelen[2]

 

3.4       Behandeling

Het concept behandelplan wordt binnen vier weken opgesteld in overleg met de cliënt. Het concept  behandelplan wordt door de cliënt en de begeleider behandelsetting besproken met de regiebehandelaar. Na goedkeuring door de regiebehandelaar wordt het concept als behandelplan vastgesteld.

De regiebehandelaar is van intake tot evaluatie van de behandeling aanspreekpunt voor de begeleider behandelsetting en voor de cliënt. Er vindt tenminste eenmaal contact met de cliënt plaats tijdens de ambulante behandeling. Dit is tijdens het behandelplanbespreking. Bij wonen ziet de regiebehandelaar de cliënten op meerdere momenten gedurende de behandeling.

De begeleider behandelsetting kan tussendoor supervisie of consultatie inplannen.

De evaluatie van de behandeling wordt besproken met de begeleider behandelsetting en de cliënt (en naastbetrokkenen) en wordt vastgelegd in het behandelverslag. De regiebehandelaar beoordeelt het resultaat van de behandeling, neemt besluit tot einde behandeling en geeft advies voor vervolg.

In de evaluatie worden ook de resultaten van de ROM­meting besproken met de cliënt.

De resultaten worden in het behandelverslag meegenomen.

Daarnaast wordt een anonieme cliënttevredenheidsvragenlijst verstuurd, GGZ­thermometer.

 

3.5       Afsluiting en nazorg
De begeleider behandelsetting bespreekt de resultaten van de behandeling met de cliënt. Op verzoek kan de regiebehandelaar hierbij aanwezig zijn. De regiebehandelaar informeert de verwijzer. Er wordt alleen informatie gegeven aan derden met toestemming van de cliënt. Bij ernstige veiligheidsrisico's kan van deze regel afgeweken worden. Wanneer er een crisissituatie heeft plaatsgevonden wordt de cliënt na gebeld.

 

 [1] Bij een aantal bewoners hebben we na overleg met betrokkenen aanpassingen in diagnostiek gedaan waarbij diagnosen zijn aangepast, of toegevoegd of afgevoerd.

[2] Bijvoorbeeld of bij iemand een verslavingsneiging weer actueel wordt, of dat de begeleidingscontext iemand over- of ondervraagt, invloeden van groepsdynamiek, invloeden van communicatie op betrekkingsniveau tussen bewoner-hulpverlener of bewoner-ouders etc.

 
 
 
menu