Kwaliteitsstatuut Buro MAKS

Versie 1.0: 1 december 2016

Het kwaliteitsstatuut beschrijft hoe Buro MAKS de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste professional levert. De autonomie en regie van onze cliënten staan daarbij centraal. Daarnaast worden de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar. Ook de positie van Buro MAKS binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt beschreven in het kwaliteitsstatuut. Buro MAKS bevordert daarmee gepaste zorg.

Inhoudsopgave

1.  Algemene informatie

1.1. Contactgegevens
1.2. Beschrijving van het zorgaanbod

2. Organisatie van de zorgaanbod

2.1. Zorgstandaard en beroepsrichtlijnen
2.2.Professioneel statuut
2.3. Multidisciplinair overleg
2,4. Procedure op- en afschalen
2.5. Verschil van mening bij zorgproces
2.6. Dossiervorming en bescherming persoonsgegevens
2.7. Klachten- en geschillenregeling

3. Het behandelproces

3.1.Wachttijden voor intake en behandeling
3.2. Aanmelding en intake
3.3. Diagnose
3.4. Behandeling
3.5. Afsluiting en nazorg


 

1. Algemene informatie

1.1. Contactgegevens

Buro MAKS
Don Sartostraat 2
5022 HA Tilburg
Telefoon: 088-4008800
Website: www.buromaks.nl
KvK: 18085004
AGB: 73732705

1.2. Beschrijving zorgaanbod

Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Voor meer informatie over de verschillende diagnostieken waar wij in gespecialiseerd zijn, verwijzen we naar onze website.

Wij zijn van mening dat problemen zoveel mogelijk opgelost dienen te worden daar waar ze ontstaan. We werken vanuit de eigen kracht van de cliënt en zijn directe leefomgeving. Zo ondersteunen we cliënten bij herstel of behoud van de regie in hun leven.

De gespecialiseerde hulpverlening bestaat uit ambulante begeleiding en ambulante behandeling. We bieden behandeling in de vorm van specialistische GGZ (in de thuissituatie). Voor volwassen cliënten is de klinisch psycholoog de regiebehandelaar, voor jeugdige cliënten is de orthopedagoge de regievoerend behandelaar.

Daarnaast bieden we een aantal modules in groepsverband zoals doelgericht koken, psycho-educatie, training vrijwillig aan de slag en doelgericht hardlopen. We bieden tevens begeleiding aan volwassen cliënten met schizofrenie binnen een beschermde woonvorm. Daarnaast hebben we een logeeropvang voor kinderen/ jeugdigen.

1.3. Professioneel netwerk en samenwerkingspartners

We werken binnen de behandeltrajecten op individuele basis samen met behandelaren van onze cliënten. Daarnaast hebben we een structurele samenwerking met een klinisch psycholoog en een psychiater, te weten:

 • Dhr. J.J.G. van den Boomen, klinisch psycholoog.Solutions. tel. 0342-700201. Turn on JavaScript!
  Functie: vervanging van klinisch psycholoog van Buro MAKS bij afwezigheid.
 • Mw. M. Zonder, psychiater. tel. 0345-508055. Turn on JavaScript!
  Functie: samenwerking m.b.t. medicatiebeleid, behandelbeleid.

 

2. Organisatie van de zorg

2.1. Zorgstandaard en beroepsrichtlijnen

Binnen Buro MAKS werken we met HBO-geschoold personeel voor de functie van begeleider behandelsetting en begeleider begeleidingssetting. De begeleiders die behandeling bieden, hierna te noemen begeleiders behandelsetting, zijn HBO-geschoold, uitsluitend met een HBO-opleiding van de Cono-lijst.

De klinisch psycholoog en orthopedagoge zijn BIG-geregistreerd. De klinisch psycholoog is regiebehandelaar, eindverantwoordelijk voor de behandeling aan volwassen cliënten. De orthopedagoge is regievoerend behandelaar, eindverantwoordelijk voor de behandeling aan jeugdige cliënten tot 18 jaar.

Scholing
Begeleiders behandelsetting krijgen tevens een aanvullende interne scholing m.b.t. psycho-educatie, systeemgerichte interventies, oplossingsgerichte gesprekstechnieken, gedragstherapeutische interventies en werken met vragenlijsten (CBCL, SCL-90).

Daarnaast wordt er jaarlijks een intern scholingsprogramma beschikbaar gesteld met daarin een grote diversiteit aan werkgerelateerde methodieken en problematiek zoals: suïcidepreventie, gedragstherapeutische interventies, systeemgericht werken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

Supervisie, casuïstiekbespreking, werkbegeleiding, intervisie
On de behandelintegriteit te bewaken heeft elke begeleider behandelsetting supervisie en casuïstiekbespreking met de regiebehandelaar (min 2 x per maand).

De begeleider behandelsetting krijgt 1x per maand werkbegeleiding van de coach of regievoerend behandelaar om te reflecteren op het professionele handelen. Daarnaast nemen begeleiders behandelsetting deel aan intercollegiale Intervisie (5x per jaar).

Zorgstandaard
Elke behandeling wordt uitgevoerd op basis van een behandelplan dat opgesteld is samen met de cliënt en mede beoordeeld wordt door de regiebehandelaar.

Het behandelplan wordt met de cliënt en de regiebehandelaar geëvalueerd en dit wordt vastgelegd in het behandelverslag.

Er is een groot aantal interne protocollen waarin richtlijnen staan voor het handelen in diverse situaties zoals: suïcidepreventie, omgaan met agressie, signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld (zie handboek proces behandeling en begeleiding).

De richtlijnen uit het protocollair behandelen worden waar mogelijk gehanteerd onder supervisie van de regiebehandelaar.

Er zijn richtlijnen m.b.t. de professionele standaard en de gedragscode (zie professioneel statuut en gedragscode van Buro MAKS)

2.2. Professioneel statuut

Buro MAKS heeft een professioneel statuut (zie handboek). Het professioneel statuut geeft het kader aan waarbinnen de zorg binnen Buro MAKS wordt verleend en beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hulpverleners, dat wil zeggen: begeleiders en klinisch psycholoog. Het professioneel statuut bevat regels over de interdisciplinaire samenwerking. Tevens geeft het professioneel statuut de verhouding weer tussen de verplichtingen van de hulpverlener en de verplichtingen van het management van de instelling.

2.3. Multidisciplinair overleg

Binnen Buro MAKS zijn er ten behoeve van behandeling en begeleiding overleggen gericht op beleid, afstemming, zorginhoud en professionele reflectie:

 • Behandeloverleg 1x per 3 maanden. Aanwezig: manager behandeling en begeleiding, regiebehandelaar, regievoerend behandelaar of coach en begeleiders behandelsetting. Hierin worden alle beleidsonderwerpen en onderwerpen m.b.t. het primaire proces behandeld.
 • Supervisie/ en/of casuïstiekbespreking. Aanwezig; begeleider en regiebehandelaar, minimaal 2x per maand. In dit overleg komen de methodieken aan bod in relatie tot de eigen ontwikkeling van de medewerker. Tevens wordt het proces van behandeling per cliënt besproken.
 • Cliëntbespreking. Aanwezig; cliënt, begeleider en/of regiebehandelaar. Dit gebeurt 3x tijdens behandeltraject van 4-6 maanden: na intake, bij behandelplanbespreking en bij evaluatie behandelverslag.
 • Werkbegeleiding. Aanwezig; begeleider, regievoerend behandelaar en coach, 1x per maand. In dit overleg staat de professionele reflectie en ontwikkeling centraal.
 • Intervisie. Aanwezig: begeleiders en begeleiders behandelsetting. Dit intercollegiale overleg vindt 5x per jaar plaats in het kader van methodische reflectie op werkgerelateerde vragen met collega's onderling.

2.4. Procedure op- en afschalen

Regiebehandelaar beoordeelt bij intake, tijdens behandeling en bij einde behandeling of de behandeling voldoet (doelen worden behaald) op basis van de informatie van begeleider behandelsetting en cliënt. Regiebehandelaar neemt besluit tot einde zorg, ook wanneer de behandeling niet toereikend blijkt te zijn. Hij geeft advies voor vervolghulp aan de cliënt en informeert de verwijzer over afsluiting zorg.

2.5. Verschil van mening tijdens zorgproces

Bij verschil van mening tussen begeleider behandelsetting en regiebehandelaar blijft de regiebehandelaar verantwoordelijk. Hij neemt het besluit m.b.t. voortgang dan wel beëindiging behandeling en geeft advies voor vervolghulp.

De begeleider weet dat hij onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar behandeling biedt. Indien er een blijvend verschil van visie is, dan wordt dit met de leidinggevende besproken (manager begeleiding & behandeling). Hier wordt het besluit genomen of de samenwerking onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar wel of niet voortgezet kan worden.

2.6. Dossiervorming en bescherming persoonsgegevens

Alle informatie van en over cliënten staan opgeslagen in digitale cliëntendossiers. De dossiers staan opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving.

Cliënten geven schriftelijk toestemming voor verstrekking van informatie aan derden.

Verder gelden de wettelijke eisen met betrekking tot bescherming persoonsgegevens. De informatie hierover is te vinden in het digitale cliëntenportal.

2.7. Klachten- en geschillenregeling

Buro MAKS heeft een klachtenprocedure en een klachtencommissie voor cliënten. De gegevens hierover zijn te vinden op de website en in het cliëntenportal. Daarnaast is er een geschillenregeling vanaf 2017 volgens de eisen van de WKKGZ.

 

3. Het behandelproces

3.1. Wachttijden voor intake en behandeling

Informatie over de wachttijd voor intake, begeleiding en behandeling is te vinden op de website van Buro MAKS: www.buromaks.nl.

3.2. Aanmelding en intake

Via de website www.buromaks.nl kunnen cliënten zich digitaal aanmelden. De digitale aanmeldingen worden door de frontoffice doorgezet naar het intaketeam van de regio van de cliënt.

De frontoffice is bereikbaar voor telefonische aanmeldingen tussen 9:00 - 17:00 uur van maandag t/m vrijdag. De medewerker van de frontoffice verwijst de cliënt op basis van postcode naar het desbetreffende intaketeam van hun regio.

De intaker neemt binnen 3 dagen contact op met de cliënt en plant een afspraak in. Tijdens de intake wordt de cliënt geïnformeerd over het aanbod binnen Buro MAKS en vraagt de intaker informatie van de cliënt om te beoordelen welk hulpaanbod passende zorg is. Bij een aanmelding voor behandeling wordt de regiebehandelaar betrokken bij de beoordeling van de behandelvraag en het bepalen van het meest passende aanbod (zie voor het proces van behandeling de procesbeschrijving in het handboek).

3.3. Diagnose

Buro MAKS heeft de mogelijkheid om contextuele diagnostiek uit te voeren. Dit is meestal onderdeel van een diagnose die elders gesteld is. Contextuele diagnostiek wordt binnen 4 weken uitgevoerd in de thuissituatie. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of begeleiding dan wel behandeling in de thuissituatie haalbaar is.

Er wordt op dit moment geen diagnostiek uitgevoerd.

3.4. Behandeling

Het behandelplan wordt binnen 4 weken opgesteld in overleg met de cliënt. Het behandelplan wordt besproken met de klinisch regiebehandelaar. Na goedkeuring van cliënt en regiebehandelaar kan de behandeling uitgevoerd worden.

De regiebehandelaar is van intake tot evaluatie van de behandeling aanspreekpunt voor de

Begeleider behandelsetting en voor de cliënt. De regiebehandelaar heeft hiervoor een telefonische bereikbaarheid, naast minimaal een face-to-face contact met de cliënt (behandelplanbespreking, 4 weken na start behandeling).

De begeleider behandelsetting heeft tijdens de behandeling minimaal 8 keer een casuïstiekbespreking, inclusief supervisie met de regiebehandelaar. Daarnaast kan de begeleider behandelsetting een consultatie inplannen.

De evaluatie van de behandeling wordt besproken met begeleider behandelsetting en cliënt en vastgelegd in het behandelverslag. De regiebehandelaar beoordeelt het resultaat van de behandeling, neemt besluit tot einde behandeling en geeft advies voor vervolg.

In de evaluatie worden ook de resultaten van de ROM-meting besproken met de cliënt (CBCL of SCL-90). De resultaten worden in het behandelverslag meegenomen.

Daarnaast wordt een anonieme cliënttevredenheidsvragenlijst verstuurd (GGZ-thermometer).

Zie voor het proces van behandeling de procesbeschrijving in het handboek.

3.5. Afsluiting en nazorg

De begeleider behandelsetting bespreekt de resultaten van de behandeling met de cliënt. Op verzoek kan de regiebehandelaar hierbij aanwezig zijn. De regiebehandelaar informeert de verwijzer. We geven informatie alleen aan derden met toestemming van de cliënt (toestemmingsformulier). Bij ernstige veiligheidsrisico's kan van deze regel afgeweken worden (zie gedragscode BIG-registratie en gedragscode Buro MAKS.

 
 
 
menu