Privacyverklaring Buro MAKS

Wij zijn gevestigd aan Don Sartostraat 2, 5022 HA Tilburg, en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze . Wij verkrijgen en verwerken je persoonsgegevens omdat je van onze diensten gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

 Als je van ons begeleiding en/of behandeling krijgt, komen daar je (gezondheids)gegevens en BSN nummer bij.

 Wij doen dit om:

  • Je goed te kunnen ondersteunen in je hulpvraag;
  • Contact met je te kunnen opnemen;
  • Aan wettelijke verplichtingen te voldoen bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar, of gegevens die wij verplicht zijn aan te leveren bij de gemeente vanuit b.v. de WMO.

 Wij bewaren persoonsgegevens, van zowel medewerkers als cliënten, niet langer dan strikt noodzakelijk, en wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Buro MAKS verstrekt jouw gegevens nooit zomaar aan derden. Wij doen dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, bijvoorbeeld om aantoonbaar te maken dat wij aan de gestelde doelen hebben gewerkt of om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buro MAKS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Klik hier voor een verdere toelichting, of om je cookie toestemming te wijzigen.

 Je gegevens inzien

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door de vraag te stellen aan je begeleider of behandelaar. Sommige gegevens zijn wij verplicht om te bewaren, de begeleider of behandelaar zal dit overleggen met de Functionaris Gegevensbescherming.

 Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Dit kan wel gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid van de overeenkomst. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een machineleesbaar bestand (b.v. Word of Excel) naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Wil je gebruik maken van je recht op intrekken van toestemming, bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, laat dit ons dan weten via je begeleider of behandelaar. 

Stuur dan wel een kopie van je identiteitsbewijs mee, want dan weten wij dat het verzoek tot inzage ook echt door jou gedaan is. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Wij adviseren om gebruik te maken van de app zoals aangegeven door het ministerie klik hier.

 Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 Ben je na overleg met ons van mening dat je niet je privacy rechten kunt uitoefenen dan heb je altijd nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 Heb je verder nog vragen over je privacy, de Functionaris Gegevensbescherming van Buro MAKS is te bereiken via Turn on JavaScript!. Raadpleeg hier het volledige privacyreglement.

 

 
 
 
menu