Resultaatgerichte en oplossingsgerichte begeleiding Buro MAKS

Inleiding

We willen u graag informeren waar Buro MAKS voor staat en wat u kunt verwachten tijdens uw begeleidingstraject bij Buro MAKS.

Hieronder vindt u informatie over onze missie en visie. Vervolgens geven we u informatie over de werkwijze en de methodieken die we gebruiken bij kortdurende begeleiding.

Buro MAKS Missie

Buro MAKS staat voor wederzijds respect, samenwerking en kwaliteit. Door een coachende aanpak, die passend en op maat is, willen we mensen zo zelfstandig mogelijk en vanuit eigen kracht laten deelnemen aan onze samenleving.
De professionals van Buro MAKS staan voor een resultaatgerichte en oplossingsgerichte benadering, waarbij de sterke kanten van mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen benut worden. In onze werkwijze staat de omgeving van de cliënt centraal; we werken nauw samen met andere hulpverleners en het steunend netwerk van de cliënt. 

Buro MAKS Visie

Buro MAKS biedt gespecialiseerde ambulante hulpverlening aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen. Met passie en expertise begeleiden we mensen, jong en oud, in de eigen leefomgeving. Problemen aanpakken, daar waar deze zijn ontstaan, vanuit eigen kracht, regie en verantwoordelijkheid, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven en in onze maatschappij. Daar staan wij voor.

Resultaatgerichte en oplossingsgerichte begeleiding

Uw hulpvraag is het uitgangspunt van onze begeleiding. Er wordt in de afgesproken periode gewerkt aan een aantal concrete resultaten die voortkomen uit uw hulpvraag. Het doel is om een verandering in gang te zetten met betrekking tot uw hulpvraag zodat u zelfstandig, of met hulp uit de omgeving verder kunt. Naast verandering kan stabilisatie en/of behoud ook het uitgangspunt zijn, waarin gekeken wordt wat u nodig heeft om de huidige situatie vooral vast te houden, met of zonder ondersteuning. Het hele begeleidingstraject bestaat uit 4 fasen.

Opstellen van het samenwerkingsplan

Na aanmelding wordt er samen met u een plan opgesteld, gebaseerd op de beschikking van de gemeente. In dit plan staat vermeld op welke levensdomeinen u ondersteuning wilt hebben en welke resultaten behaald moeten worden.

Uitwerken van het samenwerkingsplan          

In de fase daarna wordt het plan samen met u verder uitgewerkt om de resultaten stapsgewijs te bereiken. De vraag staat centraal: “Welke vaardigheden worden versterkt om de gewenste resultaten te behalen? En wat kan er in de leefsituatie veranderd worden om de resultaten te bereiken?”

De begeleider gaat in gesprek met u (en uw kind) en eventueel andere gezinsleden om uw krachten en klachten in beeld te krijgen of dat van uw kind. Ook de invloed van de omgeving wordt hierbij betrokken zoals wonen, school, werk, huiselijke relaties en netwerk. Daarnaast onderzoeken we samen met u, het persoonlijk functioneren van u of uw kind, en de invloed hiervan op uw problemen. Hierbij kunnen we gebruik maken van werkbladen en huiswerkopdrachten.

Begeleiding

In de begeleidingsfase gaat u samen met uw begeleider aan de slag om uw sterke kanten te benutten, vaardigheden te oefenen of de omgeving in te zetten of aan te passen.

Met behulp van gesprekken, werkbladen en (indien passend) huiswerkopdrachten, werkt u aan de resultaten uit het plan. Uw begeleider evalueert regelmatig met u na het huisbezoek om de voortgang samen te bewaken.

Afbouwen van de begeleiding

In dit laatste deel van de begeleiding wordt u ondersteund om uw herstel zelf of met hulp uit de omgeving vast te houden. Er wordt aandacht besteed aan het oplossen van toekomstige situaties met behulp van oefeningen en -indien gewenst- huiswerkopdrachten.

Niet alle problemen of klachten hoeven te zijn opgelost. Bij sommige mensen is het belangrijk dat het niveau van zelfredzaamheid gestabiliseerd wordt. Het is vooral belangrijk dat u, met of zonder hulp, weet hoe u in de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kan gaan.

Rol van ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben een belangrijke rol bij de ondersteuning van hun kind bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Daarom worden ouders altijd betrokken in de begeleiding aan hun kind/ jeugdige. De mate van betrokkenheid kan variëren afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van hun kind/ jeugdige. Tot de leeftijd van 12 jaar hebben ouders altijd een actieve rol in de begeleiding zodat ze de ondersteuning van hun kind na de begeleiding zelf weer ter hand kunnen nemen. Vanaf 12 jaar kan het kind zelf een grotere rol spelen in de begeleiding, maar blijven ouders belangrijk om hun kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Directe cliëntfeedback

Binnen de begeleiding van Buro MAKS maken we gebruik van directe feedback van onze cliënten. Dat houdt in dat we regelmatig aan het begin van het huisbezoek 4 vragen stellen over hoe het met u of uw kind gaat. Hiermee kunt u samen met uw begeleider de voortgang van de begeleiding in de gaten houden en hierover in gesprek gaan. Ook aan het einde van het huisbezoek worden er regelmatig 4 vragen gesteld over hoe u de kwaliteit van de samenwerking met de begeleider ervaart. Op basis hiervan kan de begeleider zijn begeleiding beter afstemmen wanneer daar aanleiding toe is. Een goede samenwerking tussen u en de begeleider is voor ons een onmisbaar onderdeel van een effectieve hulpverlening!

Daarnaast krijgen alle cliënten van Buro MAKS één keer per jaar een cliënttevredenheidsvragenlijst. De uitkomsten van deze vragenlijst worden gebruikt om de hulp van Buro MAKS doorlopend te verbeteren.

 

 
 
 
menu